Deklaracja dostępności serwisu internetowego Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Brzezinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach .

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03.23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre osadzone materiały wideo – brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji. Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zbyt niski kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych. Kontrast zostanie poprawiony w ramach modyfikacji usuwającej błędy w dostępności .
 • Formularze PDF bez znaczników (tagów) struktury. Formularze będą sukcesywnie wymieniane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Paweł Marcjan – Administrator Systemów Informatycznych
e-mail: sekretariat@zsbrzeziny.pl
telefon:  + 48 (041) 311-40-55

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej (np. na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Skargę można złożyć pisemnie do:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzezinach – Brzeziny ul. Szkolna 1 26-026 Morawica

Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II znajduje się w Brzezinach przy ul. Szkolnej 1, 26-026 Morawica. Do budynku szkoły prowadzi 6 oświetlonych wejść. 3 wejścia posiadają podjazdy dla wózków. Do niektórych wejść prowadzą schody. W budynku znajduje się jedna winda z komunikatorem głosowym i oznaczeniem w alfabecie brajla (wewnątrz windy). Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są szerokie korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach.Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich piętrach budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczenia w alfabecie brajla są tylko w windzie (przyciski 0,1,2,3). Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównych są pracownicy obsługi oraz pracownik sekretariatu szkoły. W budynku nie jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza.