Historia Szkoły w Brzezinach

Historia oświaty i szkolnictwa w Brzezinach ma już ponad 200 lat. W materiałach  Archiwum Diecezjalnego  w Kielcach zachowały się akta szkółki parafialnej w Brzezinach z lat 1801-1848. Szkoła podlegała Radzie Szkoły Głównej w Krakowie. Wzmianka o naszej szkole znajduje się w życiorysie ks. Piotra Ściegiennego. Zapisano tam, że Piotr Ściegienny mieszkający w pobliskiej Bilczy uczęszczał do szkoły parafialnej w Brzezinach około roku 1810.

1865 Późniejsze źródła z 1925r. podają, że w tym roku w Brzezinach powstała szkoła państwowa.

1915 Na mocy rozporządzeń Naczelnego Wodza armii austriacko – węgierskiej i CK Wojskowego Generała Gubernatora powołano jednoklasową Publiczną Szkołę Ludową dla dzieci w wieku 6 – 12 lat, w której prowadzono prowadzono nauczanie elementarne

1917-1919 Zmiany w systemie edukacji – szkolnictwo elementarne w Królestwie Polskim przeszło pod zarząd władz polskich – Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu, ale wciąż obowiązywały przepisy austriackie.

1922/23 Szkoła w Brzezinach liczyła 85 uczniów. Cztery oddziały funkcjonowały pod nazwą Powszechnej Szkoły Publicznej w Brzezinach

1932–1937 Po zawaleniu się dotychczasowej siedziby szkoła funkcjonuje w dzierżawionych obiektach prywatnych

1938 Powstał Komitet ds. Budowy Szkoły, w skład którego weszli: Apolinary Korczyński ówczesny kierownik szkoły oraz mieszkańcy Brzezin. Część materiałów budowlanych zakupili mieszkańcy Brzezin. Cegłę do budowy wyrabiano z gliny wydobytej w okolicy szkoły. Wybudowano jednopiętrową szkołę z mieszkaniem dla nauczyciela i oddano do użytku w 1939 r.

1939 1 września 1939 rozpoczęcie roku szkolnego nie odbyło się, ponieważ rozpoczęła się II wojna światowa. Jednak działania wojenne nie przerwały nauki. Pismem z 25 września 1939r. III Rzesza wprowadziła zakaz: nauczania historii, rozmawiania z młodzieżą o aktualnej sytuacji kraju, krytyki państwa niemieckiego

1946-1964 W latach 50-tych nauczano chemii, nauki o Polsce, języka polskiego, matematyki, języka rosyjskiego, fizyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, rysunków, śpiewu. Biblioteka szkolna liczyła w 1953r. 420 książek. Uczniowie kończyli VII – klasową szkołę podstawową.

1966 Działały następujące organizacje: ZHP, Koło Odbudowy Warszawy, PKO, Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, SKO.

1980 powstał Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina”

1997 Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych i wójta gminy Mariana Burasa 1 września 1997 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły. Odbyła się  w Brzezinach Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1997/98. Funkcję dyrektora placówki pełnił wtedy Zygmunt Pisarek.

1999 Reforma szkolnictwa – tworzy się 6-klasową szkołę podstawową i 3 letnie gimnazjum.

1.09.2006 Uchwałą Rady Gminy Zespół Szkół w Brzezinach otrzymał imię Jana Pawła II. To uwieńczenie trwających od 1999r. starań uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności wiejskiej.

19.05.2007 Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Brzezinach. Ksiądz biskup Kazimierz Ryczan dokonał poświęcenia sztandaru szkoły i popiersia patrona

2008/2009 Powstanie przedszkola dla dzieci w wieki 3-5 lat

2009/2010 Reforma szkolnictwa w klasach pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum.


Kierownicy i dyrektorzy

Edward Brodowski – 1923 – 1927

Zofia Tworzewska – 1927 – 1934

Zofia Stobiecka – 1934

Apolinary Korczyński – 1934 – 1941

Maria Matuszczyk – 1941– 1942

Maria Korczyńska – 1942 – 1946

Lucjan Książek – 1946 – 1964

Apolonia Harabin – 1966 – 1972

Tadeusz Wotliński – 1972 – 1987

Zygmunt Pisarek – 1987 – 2002

z–ca dyr. – Kazimiera Kasperczyk

Tomasz Molendowski – dyrektor gimnazjum – 1999 – 2003

Dariusz Pabian – Dyrektor Szkoły Podstawowej – 2002
– Dyrektor Zespołu Szkół – 2003 – 2013

Krzysztof Kubicki – 2013 – nadal

z-ca dyr. Zespołu Szkół – Halina Walaszczyńska – 2003 – 2008

z-ca dyr. Zespołu Szkół – Katarzyna Telka – 2008 – nadal