Rekrutacja  2021/2022

INFORMACJA

Potwierdzenie woli

Zasady_rekrutacji_SP 20212022

Zarządzenie rekrutacja

Uchwała rekrutacja

Wniosek – 1 SP

Zgłoszenie – 1 SP

Ubezpieczenie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków…

Polisa str 1

Polisa str 2

Zgłaszanie szkód

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach

DOKUMENTACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEZINACH

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach

Ceremoniał szkolny

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Program wychowawczo-profilaktyczny – 2019.2020

Regulamin dyżurów

Regulamin dowozu

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin uroczystości szkolnych

Regulamin naboru do świetlicy szkolnej

Regulamin obserwacji zajęć

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie pandemii

Regulamin szatni

Regulamin szkolnego koła caritas

Regulamin wycieczek

Regulamin wypożyczania

Szkolne procedury wprowadzania innowacji pedagogicznej

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Zakres zadań innych pracowników

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady e-dziennik