Wydrukuj

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Morawicy w dniu 8 lutego 2017 r. przyjęto uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Jak poinformowano podczas sesji obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wynika z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. W konsekwencji uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy stają się uczniami, nauczycielami  i pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. Z dniem 1 września 2017 r. w szkołach podstawowych rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII, którzy od 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie klas VI szkół podstawowych będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym proces wygaszania gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dopuszcza różne warianty wygaszenia gimnazjów. Na terenie Miasta i Gminy Morawica, wszystkie gimnazja znajdują się w zespołach szkół składających się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W takiej sytuacji, stają się one ośmioletnimi szkołami podstawowymi. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Tak więc, na mocy przyjętej uchwały z dniem 1 września 2017 r.:

– Gimnazjum w Morawicy będzie włączone do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy,

– Gimnazjum w Bilczy będzie włączone do Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy,

– Gimnazjum w Brzezinach będzie włączone do Szkoły Podstawowej w Brzezinach,

– Gimnazjum w Obicach będzie włączone do Szkoły Podstawowej w Obicach.

 

Od roku szkolnego 2017/2018, Szkoła Podstawowa w Obicach sukcesywnie będzie zwiększała liczbę oddziałów, aż od 1 września 2020 r. kiedy to będzie szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej klas od I do VIII.

Tym samym od Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli sukcesywnie odłączany z obwodu będzie obwód SP w Obicach (tj. miejscowości Obice, Drochów Dolny, Drochów Górny, Chałupki) do czasu ukończenia SP w Dębskiej Woli przez uczniów, którzy rozpoczęli tam już kształcenie.

Na terenie Miasta i Gminy Morawica funkcjonuje pięć publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez inne organy. Dwie z nich, z mocy ustawy również będą szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej tj. w Lisowie i w Woli Morawickiej. Tylko trzy szkoły podstawowe będą posiadały niepełną strukturę organizacyjną. Ponadto Towarzystwo Ekorozwoju Radomic wyraziło wolę zwiększenia liczby klas w Publicznej Szkole Podstawowej w Radomicach od I do IV.

Projektowany rozkład szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Morawica w pełni zaspokaja potrzeby edukacyjne.

Przyjęta podczas posiedzenia sesji uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgnięcia obligatoryjnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych.

 UCHWAŁA DO POBRANIA

Źródło: www.morawica.pl