Wydrukuj
Otwarcie pracowni odbyło się 16 października 2018 r. i było połączone z otwarciem szkoły
po remoncie i termomodernizacji. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali – burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras, dyrektor szkoły Krzysztof Kubicki oraz inni zaproszeni goście. Następnie uczniowie z Koła Przyrodniczego zaprezentowali pokazy przygotowane
z wykorzystaniem zakupionych ze środków programu pomocy – m.in. model samochodu napędzanego wodorem, zestawów demonstracyjnych – alternatywne źródła energii, mikroskopowanie.

       Szkoła otrzymała dofinasowanie w ramach programu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej  w szkole podstawowej” – ZADANIE: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Projekt został napisany i jest realizowany przez nauczycielki p. Agnieszkę Staszewską i p. Jolantę Krąż. Ogólna kwota dofinansowania wyniosła 29680,90 zł. Zakupione zostało wyposażenie w postaci mebli, sprzętu oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Główne cele edukacyjne tego zadania to polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczych; podniesienie jakości edukacji ekologicznej;  kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska; poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych; integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek. Zaplanowane cele edukacyjne są realizowane poprzez: organizację zajęć lekcyjnych dla  dzieci  w pracowni edukacji ekologiczno- przyrodniczej;  wykorzystanie  pracowni do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci o charakterze przyrodniczym, kształtujących ich zainteresowanie ekologią, ochroną przyrody i środowiska; przeszkolenie nauczycieli; organizację spotkań w oparciu o pracownię edukacji ekologiczno- przyrodniczej angażujących szkołę, urząd gminy, społeczność lokalną i inne jednostki.

         Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu oraz zaangażowaniu nauczycieli przyrody p. Agnieszki Staszewskiej i p. Jolanty Krąż wszystkie zajęcia w nowoczesnej pracowni cieszą się olbrzymim zainteresowaniem wśród uczniów. Uczestnicy chętnie spotykają się na zajęciach w czasie pozalekcyjnym, które zaplanowane są na cały rok.