Wydrukuj
W dniach 10 i 11 maja klasy 8a, 8b, 7a i 7b uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych
w ramach projektu Life pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” Zespół Święto-krzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Projekt realizowany jest
od 2019 roku przez okres 6 lat.  Zaplanowano w nim m.in. czynna ochronę starorzeczy
w obrębie delty śródlądowej w Umianowicach, lasów łęgowych, łąk użytkowanych ekstensywnie oraz odtworzenie muraw kserotermicznych. Projekt zakłada reintrodukcję żółwia błotnego, odtworzenie populacji kumaka nizinnego , traszki grzebieniastej czy też skójki gruboskorupowej. Zajęcia odbywały się w terenie gdzie uczniowie mogli obserwować faunę i florę okolic Umianowic z przerwą na drugie śniadanie. Prowadzący warsztaty  zapoznali uczniów ze zwierzętami objętymi ochroną w projekcie m.in. żółwiem błotnym oraz konikami polskimi wypasającymi się na łąkach w Umianowicach. Druga część warsztatów odbyła się w Krzyżanowicach w formie zajęć stacjonarnych, gdzie uczniowie także zjedli obiad.

Agnieszka Staszewska
Jolanta Krąż